Att lära sig matematik

Matematik är något man börjar med redan i grundskolan. Dock är det ett ämne som för vissa är rätt så svårt att lära sig och undersökningar har visat att ämnet är det som ger mest ångest i skolan. Det kan vara bra att i ett tidigt skede ge mer stöd åt de barn som har de extra svårt med detta ämne.

När barn börjar skolan och det är dags för matte, så har alla väldigt olika erfarenheter av matematik. En del kan räkna upp till 20, medan andra inte ens  knäckt "räknandekoden". Forskning och beprövad erfarenhet visar att elever i den senare gruppen riskerar att få svårigheter med matematik resten av sin skoltid. Lika viktigt som bra skolmöbler, som de som finns på Cadiform, är det att det är rätt nivå på matematiken.

Ge elever rätt stöd

Barn som går i lågstadiet har rätt till stöd. Om du jobbar som lärare så finns det även en garanti för tidiga stödinsatser som ett stöd för dig. Det finns material från Skolverket att använda så som Bedömningsstöd i taluppfattning, som ska underlätta för dig att kunna bedöma elevernas matematiska tänkande. Sedan kan du i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens planera och genomföra insatser för de elever som är i behov av stöd.

Vilka individuella anpassningar som ska göras måste utgå från varje enskild elevs behov. Det är viktigt att fånga upp de som har behov av stöd och hjälp så att de får det. 

20 Mar 2023