Bildens betydelse för förståelsen

Att lyfta fram matematiken med hjälp av bilder fördjupar den matematiska förståelsen hos eleven och lärarens kunskap om elevens kunskap. Jag och mina elever har under de senaste veckorna  diskuterat mycket kring: Är 2+2+2 = 3+3?  Det har varit mycket givande diskussioner och vi har med hjälp av bild fördjupat våra kunskaper. Jag ska ge er ett exempel:

7 x 3 [...]

Jag strävar på

Där jag arbetar pågår för tillfället ett utvecklingsarbete inom matematiken. Vi har blivit beviljade pengar av Skolverket för att utveckla matematikundervisningen. I förra veckan hade vi pedagogiska diskussioner kring vårt projekt ochvi inser att något håller på att hända med vår matematikundervisning. Vi har påbörjat ett arbete där vi närmar oss strävansmålen alltmer, både i praktiken och i [...]

Hur lyfter vi fram olika kvalitéer i elevernas lärande?

I matematik är skriftliga prov fortfarande det allra viktigaste sättet att bedöma elevernas kunskaper…. Det som kommer på provet är också det som är värt att lära sig och ägna uppmärksamhet åt.
Detta går att läsa i den samtalsgudie i matematik som finns på Skolkverkets hemsida. De fortsätter:
Det är därför angeläget att utforma fler och vidare former för [...]

Skolverkets nyhetsbrev om matematik

Prenumerar du på Skolverkets nyhetsbrev om matematik?
Om inte, gör det.

En glittrande diamant

Började lite smått under slutet av vårterminen 2009 att lära känna Skolverkets diagnosmaterial Diamant. Ordet diagnos kommer från grekiskans dia-genom och gnosis- vetande och syfte. Under en längre tid har det känts som om det har varit lite fult att diagnostisera för att se vad eleverna kan (kanske har jag fel). Jag har däremot hittat en tydlighet, en struktur och [...]

Marie Andersson tänker om matematik - ett kreativt kommunikationsämne

När den skola jag arbetar i blev beviljad pengar från Skolverkets matematiksatsning i början av höstterminen startade ett intensivt matematiktänk hos mig.  Jag ifrågasätter numera mitt sätt att undervisa i matematik, min egen matematikkunskap och min tolkning av kursplanen i matematik. Jag har fått syn på saker som jag tidigare inte varit medveten om. Vad eleven kan är en direkt avspegling på den undervisning [...]